Portal CapitalClub używa plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności Wyrażam zgodę

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych inwestorów.

Jakie zabezpieczenia pożyczki stosuje się w CapitalClub.pl?

Doskonale rozumiemy, jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich środków i pewność, że pożyczkobiorca będzie systematycznie spłacać pożyczkę. Właśnie dlatego w Capital Club stosujemy następujące zabezpieczenia:

- hipoteka – wpis w IV dziale księgi wieczystej;

- weksel in blanco;

- poręczenie wekslowe;

- dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Zabezpieczenia mogą być łączne – pożyczka, którą udzielisz, może być zatem zabezpieczona na więcej niż jeden sposób. Informacja o rodzajach zabezpieczenia znajduje się przy każdej ofercie pożyczkowej.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowionym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności z określonego stosunku prawnego (np. pożyczki), na mocy którego pożyczkodawca może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości bądź innych praw będących przedmiotem hipoteki, bez względu na to, czyją stało się własnością lub komu przysługuje prawo i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości lub tych praw. Ustanowienie hipoteki następuje po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. Hipoteką, prócz nieruchomości, można obciążyć także:

(i) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowym gruncie stanowiącym własność użytkowania wieczystego,

(ii) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

(iii) wierzytelność zabezpieczoną hipoteką,

(iv) ułamkową część nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela.

Weksel in blanco jest papierem wartościowym o ściśle przez prawo określonych cechach, wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu. Weksel in blanco w chwili wystawienia nie jest uzupełniony. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem (porozumienie lub deklaracja wekslowa), w której strony uzgadniają w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym.

Poręczenie cywilne (wekslowe) jest umową, na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się do spłaty określonej pożyczki na wypadek niedokonania jej terminowej spłaty przez pożyczkobiorcę. Udzielenie poręczenia następuje przez zawarcie umowy poręczenia między pożyczkodawcą a poręczycielem. Poręczenie może być terminowe lub bezterminowe. Poręczenie jest terminowe, gdy poręczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę pożyczki w ciągu okresu oznaczonego w dokumencie poręczenia. Zobowiązanie poręczyciela wygasa w przypadku: upływu terminu, na jaki zostało udzielone, gdy poręczenie jest terminowe; spłaty pożyczki wraz z odsetkami i kosztami. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia w umowie poręczenia, poręczyciel jest odpowiedzialny względem wierzyciela jak współdłużnik solidarny.

Jeżeli pożyczki w Capital Club udzielasz jako osoba fizyczna, to w roli płatnika podatku powinna wystąpić firma, która pożyczkę otrzymała. Jako inwestor będziesz otrzymywać kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 4 PIT). Z organem skarbowym płatnicy (czyli firmy) rozliczają się wykazując pobrany podatek na PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następnego. Dlatego będąc inwestorem nie musisz uwzględnić w swoim zeznaniu kwot wynagrodzenia.

W przypadku, w którym otrzymujesz od pożyczkobiorcy pełną kwotę raty brutto, będziesz zobowiązany do odprowadzenia podatku od odsetek w wysokości 19 % na formularzu PIT 36 w dziale L, poz. 216. Tam należy wpisać obliczony podatek w wysokości 19% od wszystkich pobranych odsetek za dany rok – kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych. Formularz PIT 36 należy złożyć do końca kwietnia.

Szczegółowych informacji w sprawie podatków udziela Krajowa Informacja Podatkowa (czynna pon-pt 7:00-18:00) pod numerami:

801 055 055 – z telefonu stacjonarnego

(22) 330 0330 – z telefonu komórkowego,

+48 22 330 0330 – z zagranicy.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 ust. 4 i 5 K.p.c.) to oświadczenie składane w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik dobrowolnie decyduje się poddać przymusowej egzekucji, w razie niewypełnienia zobowiązania wynikającego z konkretnej umowy, bez rozpoznania sprawy przez sąd. W przypadku spełnienia warunków wynikających wprost ze złożonego oświadczenia, wystarczające jest wszczęcie postępowania klauzulowego, po którym wierzyciel jest uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W akcie notarialnym, o którym mowa w art. 777 § 1 ust. 4 K.p.c. wskazuje się obowiązek dłużnika, którym może być zapłata (np. sumy pieniędzy) albo wydanie (np. lokalu). Określony jest także termin spełnienia świadczenia, po którym wierzyciel ma prawo ubiegać się o tytuł wykonawczy. W akcie notarialnym, o którym mowa w art. 777 § 1 ust. 5 K.p.c. wskazuje się górną granicę zapłaty sumy pieniędzy wprost określonej w akcie albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. Ponadto określony jest warunek (czyli zdarzenie, od którego zależy wykonanie obowiązku) oraz termin, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Jeżeli wydarzy się sytuacja, w której pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, możesz podjąć działania windykacyjne we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy prawników współpracujących z portalem Capital Club. W przypadku skorzystania z drugiej opcji, kancelaria może przeprowadzić cały proces windykacyjny (przedsądowy, sądowy i egzekucyjny). Do zlecenia obsługi windykacyjnej potrzebne jest udzielone przez Ciebie pełnomocnictwo dla prawnika.

Kontakt z działem windykacji:
adw. Łukasz Załuski
e-mail: l.zaluski@capitalclub.pl

4 PODSTAWOWE KROKI WINDYKACYJNE:

1. Pierwszym krokiem w przedsądowym procesie windykacji prowadzonej przez prawników współpracujących z Capital Club jest wezwanie pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych należności w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki wysyłany do pożyczkobiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. W przypadku nieuiszczenia należności przez pożyczkobiorcę, drugim krokiem jest złożenie pożyczkobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu pożyczki również wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtedy wymagalna dla pożyczkobiorcy staje się cała kwota lub nieuiszczona część pożyczki, którą pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki.

3. Trzecim krokiem, w przypadku nieskuteczności poprzednich, jest wypełnienie weksla na sumę obejmującą całość zaległego zobowiązania, a w konsekwencji wezwanie pożyczkobiorcy do jego wykupienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pożyczkobiorcy. Ten etap kończy przedsądowy proces windykacji.

4. Pożyczkodawca ma możliwość przeprowadzić proces windykacyjny samodzielnie. Może również zlecić jego przeprowadzenie prawnikowi według własnego wyboru, albo skorzystać z pomocy prawnika współpracującego z Capital Club.pl. W tym wypadku pożyczkodawcy proszeni są o kontakt z działem windykacji Capital Club.

Co to jest bonus?

Część inwestycji w Capital Club oferuje nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale również bonusy – dodatkowe gratyfikacje otrzymywane przez inwestora od pożyczkobiorcy. Rodzaj bonusu oraz zasady jego przyznawania zawsze są jasno określone przez pożyczkobiorcę w aukcji. Bonus może mieć formę pieniężną lub niepieniężną i stanowi dla Ciebie dodatkowy zysk.

Jeżeli chcesz zainwestować w Capital Club, wybierz którąś z ofert pożyczkowych dostępnych w serwisie. Oferty różnią się wielkością wynagrodzenia, rodzajami zabezpieczenia, bonusem oraz okresem pożyczki. Po wyborze odpowiedniej inwestycji zadeklarujesz kwotę pożyczki oraz oczekiwane wynagrodzenie. Zadeklarowane wynagrodzenie podlega aukcji. Jeżeli suma wpłat na zakończenie aukcji jest większa, niż kwota pożyczki, wybierani są wyłącznie inwestorzy z najniższym oprocentowaniem. Deklaracja jest niezobowiązująca.

Jeżeli Twoja oferta znajdzie się wśród najlepszych, pracownik Capital Club skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić deklarację inwestycji. Jeżeli ją potwierdzisz, to kurier lub poczta dostarczy Ci podpisaną przez pożyczkobiorcę umowę pożyczki wraz dokumentami zabezpieczenia (np. hipoteka, weksel, umowa poręczenia itp.). Po jej podpisaniu i odesłaniu musisz już tylko wpłacić zadeklarowaną kwotę na konto pożyczkobiorcy. Spłata pożyczki wraz z odsetkami będzie następować zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie pożyczki.

Używamy plików cookies

All attendees are expected to formally register for the event. Once registered, you will receive a confirmation receipt by e-mail.