Zadzwoń do nas:+48 12 444 70 41
 

Zabezpieczenia

Jakie zabezpieczenia pożyczki stosuje się w CapitalClub?

CapitalClub stosuje następujące zabezpieczenia pożyczki:

  • Hipoteka – wpis w IV dziale księgi wieczystej
  • Weksel in blanco
  • Poręczenie wekslowe
  • Poręczenie CapitalClub

Zabezpieczenia mogą być łączne. Informacja o rodzaju zabezpieczenia znajduje się przy każdej ofercie pożyczkowej.

 

Co to jest weksel in blanco?

Weksel in blanco  jest papierem wartościowym o ściśle przez prawo określonych cechach, wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu. Weksel in blanco w chwili wystawienia nie jest uzupełniony. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem (porozumienie lub deklaracja wekslowa), w której strony uzgadniają w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym

 

Co to jest zabezpieczenie hipoteczne?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowionym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności z określonego stosunku prawnego (np. pożyczki), na mocy którego pożyczkodawca może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości bądź innych praw będących przedmiotem hipoteki, bez względu na to, czyją stało się własnością lub komu przysługuje prawo i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości lub tych praw. Ustanowienie hipoteki następuje po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. Hipoteką, prócz nieruchomości, można obciążyć także: (i) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowym gruncie stanowiącym własność użytkowania wieczystego, (ii) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, (iii) wierzytelność zabezpieczoną hipoteką, (iv) ułamkową część nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela.

 

Co to jest poręczenie CapitalClub?

Poręczenie CapitalClub jest umową, na podstawie której CapitalClub zobowiązuje się do spłaty określonej pożyczki na wypadek niedokonania jej terminowej spłaty przez pożyczkobiorcę. Udzielenie poręczenia następuje przez zawarcie umowy poręczenia między pożyczkodawcą a CapitalClub. CapitalClub przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę pożyczki w ciągu okresu oznaczonego w dokumencie poręczenia. 

 

 

Podatki

Jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

W przypadku, gdy pożyczka udzielana jest firmie przez osobę fizyczną, to firma powinna wystąpić w roli płatnika podatku i przekazać kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 4 PIT). Z organem skarbowym płatnicy (firmy) rozliczają się wykazując pobrany podatek na PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następnego. Otrzymujący wynagrodzenie (inwestor) nie uwzględnia w swoim zeznaniu kwot wynagrodzenia. 

 

Windykacja

Jak wygląda proces widnykacyjny?

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki Pożyczkodawca może podjąć działania windykacyjne we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy CapitalClub.

W przypadku skorzystania z pomocy CapitalClub, spółka może przeprowadzić cały proces windykacyjny (przedsądowy, sądowy i egzekucyjny). Do zlecenia obsługi windykacyjnej potrzebne jest pełnomocnictwo udzielone CapitalClub przez inwestora. 

 

Bonusy

Co to jest bonus?

Bonus stanowi gratyfikację, dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy. Rodzaj bonusu i zasady jego przyznawania określa Pożyczkobiorca w aukcji. Bonus może mieć formę pieniężną lub niepieniężną. 

 

Aukcja

Jak przebiega aukcja?

Inwestor wybiera ofertę pożyczkową dostępną w serwisie capitalclub.pl. Oferty różnią się: wielkością wynagrodzenia, rodzajem zabezpieczenia, bonusem, okresem pożyczki.

Inwestor deklaruje kwotę i wynagrodzenie pożyczki. Zadeklarowane wynagrodzenie podlega aukcji. Jeżeli suma wpłat na zakończenie aukcji jest większa, niż kwota pożyczki, wybierani są inwestorzy z najniższym oprocentowaniem. Deklaracja jest niezobowiązująca.

Po zakończeniu aukcji, pracownik CapitalClub kontaktuje się z inwestorem, aby potwierdzić deklarację inwestycji. Jeżeli deklaracja zostanie potwierdzona, drogę kurierską lub pocztą zostaje wysłana umowa pożyczki podpisaną przez pożyczkobiorcę wraz dokumentami zabezpieczenia (np. hipoteka, weksel, umowa poręczenia, etc.).

Inwestor wpłaca zadeklarowaną kwotę na konto pożyczkobiorcy. Pożyczka spłacana jest według harmonogramu z umowy pożyczki.