Najczęściej zadawane pytania

Zabezpieczenia

Jakie zabezpieczenia pożyczki stosuje się w CapitalClub.pl?

CapitalClub.pl stosuje następujące zabezpieczenia pożyczki:

  • Hipoteka – wpis w IV dziale księgi wieczystej
  • Weksel in blanco
  • Poręczenie wekslowe
  • Dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc

Zabezpieczenia mogą być łączne. Informacja o rodzaju zabezpieczenia znajduje się przy każdej ofercie pożyczkowej.

Co to jest hipoteka?

HIPOTEKA – jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowionym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności z określonego stosunku prawnego (np. pożyczki), na mocy którego pożyczkodawca może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości bądź innych praw będących przedmiotem hipoteki, bez względu na to, czyją stało się własnością lub komu przysługuje prawo i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości lub tych praw. Ustanowienie hipoteki następuje po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. Hipoteką, prócz nieruchomości, można obciążyć także: (i) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowym gruncie stanowiącym własność użytkowania wieczystego, (ii) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, (iii) wierzytelność zabezpieczoną hipoteką, (iv) ułamkową część nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela.

Co jest weksel in blanco?

WEKSEL IN BLANCO – jest papierem wartościowym o ściśle przez prawo określonych cechach, wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu. Weksel in blanco w chwili wystawienia nie jest uzupełniony. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem (porozumienie lub deklaracja wekslowa), w której strony uzgadniają w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym.

Co to jest poręczenie wekslowe?

 PORĘCZENIE CYWILNE (wekslowe) – jest umową, na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się do spłaty określonej pożyczki na wypadek niedokonania jej terminowej spłaty przez pożyczkobiorcę. Udzielenie poręczenia następuje przez zawarcie umowy poręczenia między pożyczkodawcą a poręczycielem. Poręczenie może być terminowe lub bezterminowe. Poręczenie jest terminowe, gdy poręczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę pożyczki w ciągu okresu oznaczonego w dokumencie poręczenia. Zobowiązanie poręczyciela wygasa w przypadku: upływu terminu, na jaki zostało udzielone, gdy poręczenie jest terminowe; spłaty pożyczki wraz z odsetkami i kosztami. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia w umowie poręczenia, poręczyciel jest odpowiedzialny względem wierzyciela jak współdłużnik solidarny.

Co to jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?

OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI (art. 777 § 1 ust. 4 i 5 K.p.c.) – oświadczenie składane w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik dobrowolnie decyduje się poddać przymusowej egzekucji, w razie niewypełnienia zobowiązania wynikającego z konkretnej umowy, bez rozpoznania sprawy przez sąd. W przypadku spełnienia warunków wynikających wprost ze złożonego oświadczenia, wystarczające jest wszczęcie postępowania klauzulowego, po którym wierzyciel jest uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W akcie notarialnym, o którym mowa w art. 777 § 1 ust. 4 K.p.c. wskazuje się obowiązek dłużnika, którym może być zapłata (np. sumy pieniędzy) albo wydanie (np. lokalu). Określony jest także termin spełnienia świadczenia, po którym wierzyciel ma prawo ubiegać się o tytuł wykonawczy. W akcie notarialnym, o którym mowa w art. 777 § 1 ust. 5 K.p.c. wskazuje się górną granicę zapłaty sumy pieniędzy wprost określonej w akcie albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. Ponadto określony jest warunek (czyli zdarzenie, od którego zależy wykonanie obowiązku) oraz termin, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Podatki

Jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

W przypadku, gdy pożyczka udzielana jest firmie przez osobę fizyczną, to firma powinna wystąpić w roli płatnika podatku i przekazać kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 4 PIT). Z organem skarbowym płatnicy (firmy) rozliczają się wykazując pobrany podatek na PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następnego. Otrzymujący wynagrodzenie (inwestor) nie uwzględnia w swoim zeznaniu kwot wynagrodzenia.

W przypadku, gdy osoba fizyczna otrzymuje od pożyczkobiorcy pełną kwotę raty brutto, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od odsetek w wysokości 19 % na formularzu PIT 36 w dziale L, poz. 216. Należy wpisać obliczony podatek w wysokości 19 % od wszystkich pobranych odsetek za dany rok. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych. PIT 36 należy złożyć do końca kwietnia.

Szczegółowe informacje w sprawie podatków udziela Krajowa Informacja Podatkowa (czynna pon-pt 7:00-18:00) pod nr:

801 055 055 – z telefonu stacjonarnego

(22) 330 0330 – z telefonu komórkowego,

+48 22 330 0330 – z zagranicy.

 

Windykacja

Jak wygląda proces windykacyjny?

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki Pożyczkodawca może podjąć działania windykacyjne we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy prawników współpracujących z portalem CapitalClub.pl.

W przypadku skorzystania z drugiej opcji, kancelaria może przeprowadzić cały proces windykacyjny (przedsądowy, sądowy i egzekucyjny). Do zlecenia obsługi windykacyjnej potrzebne jest pełnomocnictwo udzielone prawnikowi przez inwestora.

Dział windykacji:

tel. 12 444 70 41 wew.2 (czynny pon-pt 15.00-17.00)

Mail: l.zaluski@capitalclub.pl

 

4 PODSTAWOWE KROKI WINDYKACYJNE:

 

  1. Pierwszym krokiem w przedsądowym procesie windykacji prowadzonej przez prawników współpracujących z CapitalClub.pl jest wezwanie pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych należności w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki wysyłany do pożyczkobiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  2. W przypadku nieuiszczenia należności przez pożyczkobiorcę, drugim krokiem jest złożenie pożyczkobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu pożyczki również wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtedy wymagalna dla pożyczkobiorcy staje się cała kwota lub nieuiszczona część pożyczki, którą pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki.
  3. Trzecim krokiem, w przypadku nieskuteczności poprzednich, jest wypełnienie weksla na sumę obejmującą całość zaległego zobowiązania, a w konsekwencji wezwanie pożyczkobiorcy do jego wykupienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pożyczkobiorcy. Ten etap kończy przedsądowy proces windykacji.
  4. Pożyczkodawca ma możliwość przeprowadzić proces windykacyjny samodzielnie. Może również zlecić jego przeprowadzenie prawnikowi według własnego wyboru, albo skorzystać z pomocy prawnika współpracującego z CapitalClub.pl Sp. z o.o. W tym wypadku pożyczkodawcy proszeni są o kontakt z działem windykacji CapitalClub.pl Sp. z o.o.

 

Bonusy

Co to jest bonus?

Bonus stanowi gratyfikację, dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy. Rodzaj bonusu i zasady jego przyznawania określa Pożyczkobiorca w aukcji. Bonus może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.

Aukcja

Jak przebiega aukcja?

Inwestor wybiera ofertę pożyczkową dostępną w serwisie CapitalClub.pl. Oferty różnią się: wielkością wynagrodzenia, rodzajem zabezpieczenia, bonusem, okresem pożyczki.

Inwestor deklaruje kwotę i wynagrodzenie pożyczki. Zadeklarowane wynagrodzenie podlega aukcji. Jeżeli suma wpłat na zakończenie aukcji jest większa, niż kwota pożyczki, wybierani są inwestorzy z najniższym oprocentowaniem. Deklaracja jest niezobowiązująca.

Po zakończeniu aukcji, pracownik CapitalClub.pl kontaktuje się z inwestorem, aby potwierdzić deklarację inwestycji. Jeżeli deklaracja zostanie potwierdzona, drogę kurierską lub pocztą zostaje wysłana umowa pożyczki podpisaną przez pożyczkobiorcę wraz dokumentami zabezpieczenia (np. hipoteka, weksel, umowa poręczenia, etc.).

Inwestor wpłaca zadeklarowaną kwotę na konto pożyczkobiorcy. Pożyczka spłacana jest według harmonogramu z umowy pożyczki.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj sie z nami

call-answer
+48 12 444 70 41

Formularz kontaktowy

* - pola obowiązkowe