Najczęściej zadawane pytania

Zabezpieczenia

Jakie zabezpieczenia pożyczki stosuje się w CapitalClub.pl?

CapitalClub.pl stosuje następujące zabezpieczenia pożyczki:

  • Hipoteka – wpis w IV dziale księgi wieczystej
  • Weksel in blanco
  • Poręczenie wekslowe
  • Poręczenie CapitalClub.pl

Zabezpieczenia mogą być łączne. Informacja o rodzaju zabezpieczenia znajduje się przy każdej ofercie pożyczkowej.

Co to jest weksel in blanco?

Weksel in blanco jest papierem wartościowym o ściśle przez prawo określonych cechach, wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu. Weksel in blanco w chwili wystawienia nie jest uzupełniony. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem (porozumienie lub deklaracja wekslowa), w której strony uzgadniają w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym.

Podatki

Jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

W przypadku, gdy pożyczka udzielana jest firmie przez osobę fizyczną, to firma powinna wystąpić w roli płatnika podatku i przekazać kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 4 PIT). Z organem skarbowym płatnicy (firmy) rozliczają się wykazując pobrany podatek na PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następnego. Otrzymujący wynagrodzenie (inwestor) nie uwzględnia w swoim zeznaniu kwot wynagrodzenia.

W przypadku, gdy osoba fizyczna otrzymuje od pożyczkobiorcy pełną kwotę raty brutto, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od odsetek w wysokości 19 % na formularzu PIT 36 w dziale L, poz. 216. Należy wpisać obliczony podatek w wysokości 19 % od wszystkich pobranych odsetek za dany rok. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych. PIT 36 należy złożyć do końca kwietnia.

Szczegółowe informacje w sprawie podatków udziela Krajowa Informacja Podatkowa (czynna pon-pt 7:00-18:00) pod nr:

801 055 055 – z telefonu stacjonarnego

(22) 330 0330 – z telefonu komórkowego,

+48 22 330 0330 – z zagranicy.

 

Windykacja

Jak wygląda proces windykacyjny?

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki Pożyczkodawca może podjąć działania windykacyjne we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy CapitalClub.pl.

W przypadku skorzystania z pomocy CapitalClub.pl, spółka może przeprowadzić cały proces windykacyjny (przedsądowy, sądowy i egzekucyjny). Do zlecenia obsługi windykacyjnej potrzebne jest pełnomocnictwo udzielone CapitalClub.pl przez inwestora.

 

4 PODSTAWOWE KROKI WINDYKACYJNE:

 

  1. Pierwszym krokiem w przedsądowym procesie windykacji prowadzonej przez CapitalClub.pl jest wezwanie pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych należności w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki wysyłany do pożyczkobiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  2. W przypadku nieuiszczenia należności przez pożyczkobiorcę, drugim krokiem jest złożenie pożyczkobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu pożyczki również wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtedy wymagalna dla pożyczkobiorcy staje się cała kwota lub nieuiszczona część pożyczki, którą pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki.
  3. Trzecim krokiem, w przypadku nieskuteczności poprzednich, jest wypełnienie weksla na sumę obejmującą całość zaległego zobowiązania, a w konsekwencji wezwanie pożyczkobiorcy do jego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pożyczkobiorcy. Ten etap kończy przedsądowy proces windykacji.
  4. Pożyczkodawca ma możliwość przeprowadzić proces windykacyjny samodzielnie. Może również zlecić jego przeprowadzenie prawnikowi według własnego wyboru, albo skorzystać z pomocy prawnika współpracującego z CapitalClub.pl Sp. z o.o. W tym wypadku pożyczkodawcy proszeni są o kontakt z działem windykacji CapitalClub.pl Sp. z o.o.

 

Bonusy

Co to jest bonus?

Bonus stanowi gratyfikację, dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy. Rodzaj bonusu i zasady jego przyznawania określa Pożyczkobiorca w aukcji. Bonus może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.

Aukcja

Jak przebiega aukcja?

Inwestor wybiera ofertę pożyczkową dostępną w serwisie CapitalClub.pl. Oferty różnią się: wielkością wynagrodzenia, rodzajem zabezpieczenia, bonusem, okresem pożyczki.

Inwestor deklaruje kwotę i wynagrodzenie pożyczki. Zadeklarowane wynagrodzenie podlega aukcji. Jeżeli suma wpłat na zakończenie aukcji jest większa, niż kwota pożyczki, wybierani są inwestorzy z najniższym oprocentowaniem. Deklaracja jest niezobowiązująca.

Po zakończeniu aukcji, pracownik CapitalClub.pl kontaktuje się z inwestorem, aby potwierdzić deklarację inwestycji. Jeżeli deklaracja zostanie potwierdzona, drogę kurierską lub pocztą zostaje wysłana umowa pożyczki podpisaną przez pożyczkobiorcę wraz dokumentami zabezpieczenia (np. hipoteka, weksel, umowa poręczenia, etc.).

Inwestor wpłaca zadeklarowaną kwotę na konto pożyczkobiorcy. Pożyczka spłacana jest według harmonogramu z umowy pożyczki.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj sie z nami

call-answer
+48 12 444 70 41

Formularz kontaktowy

* - pola obowiązkowe