Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Capitalclub.pl sp. z o.o. usług, w tym usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.capitalclub.pl (w zakresie oznaczonym w § 3 ust. 1) „Serwis” i stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni go akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

3. Operatorem Serwisu jest Spółka CapitaClub.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 11/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000415604, kapitał zakładowy: 100 000 zł, NIP:527-26-75-140, REGON: 146063065.

§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez CapitalClub.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie pod unikalną nazwą – loginem konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu CapitalClub.pl.
2. CapitalClub.pl – serwis internetowy pod adresem www.capitalclub.pl, udostępniany przez CapitalClub.pl Sp. z o. o. użytkownikom Internetu, stanowiący internetową platformę usług – ogłoszeń pożyczkowych.
3. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą lub prawna zakwalifikowana do Aukcji, będąca Użytkownikiem CapitalClub.pl posiadającym aktywne Konto w serwisie CapitalClub.pl.
4. Pożyczkodawca – osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Aukcji, będąca Użytkownikiem CapitalClub.pl posiadającym aktywne Konto w serwisie CapitalClub.pl.
5. Aukcja – zamieszczone w serwisie CapitalClub.pl przez Pożyczkobiorcę ogłoszenie oferty zawarcia umowy pożyczki.
6. Bonus – dobrowolne, dodatkowe świadczenie udzielone w Aukcji dla Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę na warunkach i zasadach określonych przez Pożyczkobiorcę.
7. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
8. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.
9. Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
10. Usługa – usługa świadczona przez CapitalClub.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, w zakresie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
11. Usługodawca – CapitalClub.pl Sp. z o. o. właściciel i administrator serwisu CapitalClub.pl.

§ 3 Rodzaje i zakres usług
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na prowadzeniu informatycznej platformy usług pożyczkowych (CapitalClub.pl) umożliwiającej użytkownikom ogłaszanie Aukcji oraz ofert zawarcia umowy pożyczki, przeznaczonej następnie na inwestycję w przedsięwzięcie Pożyczkobiorcy.
2. Usługodawca świadczy również usługi dodatkowe:
a) pomoc w przygotowaniu odpowiedniej formy prawnej zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki;
b) pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia pożyczki hipoteką;
c) administracja hipoteki;
d) przekazanie w imieniu i na polecenie Pożyczkodawcy niespłaconej w terminie wierzytelności z tytułu pożyczki do windykacji prowadzonej przez przedsiębiorstwo windykacyjne współpracujące z CapitalClub.pl oraz udostępnianie w tym celu danych osobowych Pożyczkobiorców.
3. Usługodawca nie świadczy usługi pośrednictwa finansowego.

§ 4 Osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych przez CapitalClub.pl Sp. z o. o.; korzystanie z konta.
1. Z usług świadczonych przez CapitalClub.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca:
a) pełną zdolność do czynności prawnych;
b) miejsce zamieszkania (dot. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) lub siedzibę (dot. osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c) aktywne konto użytkownika zarejestrowane w serwisie CapitalClub.pl pod adresem: www.capitalclub.pl;
d) rachunek bankowy prowadzony przez Bank z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Założenie konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych CapitalClub.pl Sp. z o. o. – zarówno usług świadczonych drogą elektroniczną jak i usług dodatkowych.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta.
4. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta Użytkownika uznawane będą za czynności wykonane przez Użytkownika, będącego posiadaczem danego Konta. Użytkownik odpowiada za skutki takiej czynności zarówno wobec CapitalClub.pl Sp. z o. o., jak i innych użytkowników serwisu CapitalClub.pl. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy czynności dokonywanych przez osobę trzecią przy użyciu hasła pozyskanego w sposób niezgodny z prawem.
5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkich przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa korzystania z Konta, a w szczególności o utracie dostępu do konta oraz kradzieży albo nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika i hasła.

§ 5 Opłaty
1. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
2. Korzystanie z usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 jest odpłatne, a do zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu zobowiązany jest Pożyczkobiorca. Wysokość opłat za usługi określone w § 3 ust. 2 lit. a, b, c określa odrębna umowa zawierana przez CapitalClub.pl Sp. z o. o. w Krakowie z Pożyczkobiorcą.
3. W przypadku zawarcia umowy pożyczki, Usługodawcy przysługuje od Pożyczkobiorcy wynagrodzenie liczone od wartości udzielonej pożyczki, wysokość wynagrodzenia, sposób i termin zapłaty określa odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą a Pożyczkobiorcą.

§ 6 Warunki techniczne korzystania z CapitalClub.pl
1. Strona internetowa www.capitalclub.pl jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
2. Korzystanie z serwisu CapitalClub.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, tablet lub smartfon) następujących warunków technicznych:
a) zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone;
b) zainstalowane oprogramowania Flash 7 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za nieprawidłowe działanie CapitalClub.pl lub spowodowane:
a) działaniem siły wyższej;
b) nieuprawnionym działaniem osób trzecich;
c) wadliwym działaniem serwera;
d) nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika;
e) nieprawidłowym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika.

§ 7 Ograniczenia w korzystaniu z CapitalClub.pl
1. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu CapitalClub.pl w sposób i w celu sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa (np. tzw. „pranie pieniędzy”).
2. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika w serwisie CapitalClub.pl treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, a w szczególności treści:
a) powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe;
b) propagujące treści rasistowskie, wyznaniowe lub etniczne;
c) o charakterze pornograficznym;
d) sprzeczne z dobrymi obyczajami;
e) naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich;
f) godzące w dobra osobiste osób trzecich;
g) zawierające treści o charakterze reklamowym, w tym promujące inne strony internetowe.

§ 8 Rejestracja
1. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej CapitalClub.pl o dane podstawowe: login, adres e-mail, numer telefonu.
2. Użytkownik zamierzający ogłosić Aukcję zobowiązany jest podać dodatkowo swoje dane rejestrowe (w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi) lub dane osobowe (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz numer swojego rachunku bankowego.
3. Rejestracja w serwisie CapitalClub.pl oznacza, iż Użytkownik:
a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, serwis CapitalClub.pl weryfikuje poprawność formularza rejestracyjnego oraz Aukcję zaproponowaną przez Użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych oraz akceptacji Aukcji, serwis CapitalClub.pl przesyła Użytkownikowi umowę o świadczenie usług w zakresie oznaczonym w niniejszym Regulaminie. Po podpisaniu umowy o świadczenie usług, serwis CapitalClub.pl umieszcza Aukcję na stronie internetowej CapitalClub.pl.

§ 9 Ocena ryzyka inwestycyjnego
1. Pożyczkodawca zobowiązany jest ocenić ryzyko inwestycyjne we własnym zakresie.
2. Wszelkie skutki podejmowania przez Użytkownika decyzji dotyczących pożyczki ponosi wyłącznie Użytkownik. CapitalClub.pl Sp. z o. o nie jest stroną umów pożyczek zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów.
3. CapitalClub.pl Sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji w serwisie CapitalClub.pl

§ 10 Aukcja
1. Aukcja ogłaszana jest przez Pożyczkobiorcę, który określa w niej:
a) kwotę pożyczki;
b) maksymalne wynagrodzenie za udzielenie pożyczki;
c) rodzaj inwestycji, na której sfinansowanie ma zostać przeznaczona pożyczka;
d) termin zwrotu pożyczki i ewentualnie raty pożyczki;
e) czas trwania aukcji;
f) sposób zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki;
g) warunki i formę bonusu.
2. Maksymalną kwotę pożyczki w pojedynczej Aukcji określa Pożyczkobiorca.
3. Minimalna oferta Pożyczkodawcy jest określana każdorazowo w pojedynczej Aukcji.
4. Wszelkie skutki błędów lub pomyłek zaistniałych w treści ogłaszanej Aukcji – zarówno wobec CapitalClub.pl Sp. z o. o. jak i innych Użytkowników serwisu CapitalClub.pl (w tym Pożyczkodawcy) – ponosi Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ponosi wszelkie skutki błędnego złożenia oświadczenia woli w toku Aukcji.
5. W odpowiedzi na Aukcję Pożyczkodawcy składają oferty zawarcia umowy pożyczki.
6. W przypadku, gdy ilość ofert zawarcia umowy pożyczki przewyższa kwotę pożyczki ogłoszonej w Aukcji przez Pożyczkobiorcę, serwis CapitalClub.pl wybiera ofertę najkorzystniejszą dla Pożyczkobiorcy. Oferta najkorzystniejsza to oferta Pożyczkodawcy, która oferuje najniższe wynagrodzenie za udzielenie pożyczki. W przypadku wielości ofert z tym samym wynagrodzeniem wybierana jest oferta z najwyższą kwotą pożyczki. W przypadku wielości ofert o tożsamym wynagrodzeniu i kwocie pożyczki, o wyborze oferty rozstrzyga chwila wpływu oferty do serwisu CapitalClub.pl (zasada pierwszeństwa), przy czym za chwilę złożenia oferty uważa się dzień i godzinę, w której oferta została umieszczona w serwisie CapitalClub.pl
7. Pożyczkodawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę zawarcia umowy pożyczki, w każdym czasie, przed terminem zamknięcia Aukcji. W przypadku wycofania oferty, przestaje wiązać jego oferta (tak ze strony Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy) zgłoszona w trakcie jej trwania.
8. Po złożeniu oferty zawarcia umowy pożyczki, pracownik serwisu CapitalClub.pl skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Użytkownikiem – który po raz pierwszy korzysta z usług Serwisu – celem potwierdzenia oferty oraz celem pozyskania danych oferenta i numeru jego rachunku bankowego.
9. Aukcja trwa do czasu określonego przez serwis CapitalClub.pl. Zamknięcie Aukcji jest możliwe tylko wtedy, gdy Pożyczkodawcy złożyli oferty udzielenia pożyczki na min. 90 % kwoty pożyczki ogłoszonej przez Pożyczkobiorcę w Aukcji.
10. Nie dochodzi do zamknięcia Aukcji w przypadku, gdy w chwili terminu jej zamknięcia oferty udzielenia pożyczki nie przekraczają 90 % kwoty pożyczki ogłoszonej przez Pożyczkobiorcę w Aukcji.
11. Pożyczkobiorca może odwołać Aukcję w każdym czasie. W przypadku odwołania Aukcji, przestają wiązać wszelkie oferty (tak ze strony Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy) zgłoszone w trakcie jej trwania.
12. Serwis CapitalClub.pl zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w każdym czasie, do momentu jej zamknięcia, w sytuacji zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego. W przypadku odwołania Aukcji, przestają wiązać wszelkie oferty (tak ze strony Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy) zgłoszone w trakcie jej trwania.
13. Z chwilą zamknięcia Aukcji dochodzi do zawarcia pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą umowy pożyczki na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Pożyczki obowiązujących w dniu rozpoczęcia Aukcji.

§ 11 Czynności po zamknięciu Aukcji
1. Z chwilą zakończenia Aukcji CapitalClub.pl generuje:
a) potwierdzenia zawarcia umowy;
b) dokumenty niezbędne do udzielania zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki;
c) wiadomość e-mail wysyłaną do Pożyczkodawców, w której opisane zostaną dalsze czynności, które strony umowy zobowiązane są podjąć.
2. CapitalClub.pl Sp. z o. o świadczy pomoc techniczną w czynnościach dokonywanych przez Użytkowników po zamknięciu Aukcji, a w szczególności drukuje dokumenty generowane przez serwis CapitalClub.pl w związku z zamknięciem Aukcji oraz pośredniczy w przekazywaniu pomiędzy Użytkownikami podpisanych dokumentów. Czynności te nie podlegają dodatkowej opłacie.
3. W przypadku, gdy pożyczka zabezpieczana jest hipoteką, CapitalClub.pl Sp. z o. o. świadczy pomoc w ustanowieniu tego zabezpieczenia, a w szczególności pośredniczy w przekazywaniu niezbędnych dokumentów pomiędzy stronami oraz kontaktuje strony z notariuszem.
4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować CapitalClub.pl Sp. z o. o przekazaniu mu środków pieniężnych przez Pożyczkodawcę, a w szczególności o kwocie przelewu oraz dacie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy.
5. Pożyczkodawca zobowiązany jest informować CapitalClub.pl Sp. z o. o o popadnięciu przez Pożyczkobiorcę w zwłokę w spłacie pożyczki.

§ 12 Rozliczenia pomiędzy użytkownikami

1. Usługodawca nie pośredniczy w procesie przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Użytkownikami.
2. Użytkownicy dokonują wzajemnych rozliczeń (przekazywanie pożyczki Pożyczkobiorcy oraz spłata pożyczki) we własnym zakresie, w sposób ustalony w zawartej umowie pożyczki.

§ 13 Reklamacja
1. Reklamacje dotyczące jakości usług świadczonych przez CapitalClub.pl Sp. z o. o kierowane są na adres Usługodawcy: CapitalClub.pl Sp. z o. o ul. Marsz. J. Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków lub w drodze korespondencji elektronicznej kierowanej na adres: biuro@capitalclub.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz identyfikator Użytkownika, jak również dokładny opis i przyczyny reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację Użytkownika w kolejności ich wpływu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczone od dnia otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w profilu użytkownika.
§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
i. Mediacja – prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
ii. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
iii. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
iv. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&;lng=PL
2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 15 Polityka Prywatności
1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia umowy i świadczenia Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo do korekty oraz aktualizacji udostępnionych danych.
2. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe nie będą udostępnianie jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi trzeciemu – za wyjątkiem organów lub osób trzecich, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawą zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Ogłaszając Aukcję Użytkownik-Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Użytkownikowi-Pożyczkodawcy. Składając ofertę Użytkownik-Pożyczkodawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Użytkownikowi-Pożyczkobiorcy.
4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie – na zlecenie Pożyczkodawcy – jego danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do dochodzenia zobowiązań wynikających z umów pożyczki zawieranych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. W celu wykonania usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika;
b) numer ewidencyjny NIP, REGON lub inny numer ewidencyjny nadany Użytkownikowi;
c) adres zamieszkania Użytkownika lub adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej;
d) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
e) numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika;
f) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Użytkownika, a także jej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego.
6. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji usługi.
8. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również w celu informowania Użytkownika o usługach świadczonych przez Usługodawcę.
9. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych powierzanych mu przez Użytkownika, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa.
10. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Po zakończeniu obowiązywania umowy, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do dochodzenia rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

§ 16 Informacja o plikach cookies
1. CapitalClub.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika CapitalClub.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest CapitalClub.pl Sp. z o. o
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie, po zalogowaniu, sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych – przeglądarki internetowe – zazwyczaj domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy CapitalClub.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookiem. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie CapitalClub.pl.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z CapitalClub.pl Sp. z o. o reklamodawców oraz partnerów.
10. Usługodawca zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. CapitalClub.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie zastrzega sobie prawo wprowadzenia
zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania usługi CapitalClub.pl, zmiany wyglądu lub/i funkcjonalności, aktualizacji Serwisu, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania Zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o Zmianach Użytkownik nie usunął swojego konta.

2. Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są prowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach.
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Regulaminu aktualnego oraz poprzednio obowiązujących wersji Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Użytkownik może pobrać Regulamin ze strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na stronie Serwisu.
4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub umowie o świadczenie Usługi zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne CapitalClub.pl oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących CapitalClub.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie lub innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej serwisu CapitalClub.pl, a więc z dniem 1 grudnia 2017r.